તા. 31/08/2014 ના રોજ તેજસ્વી તારલાઓ તથા વિશિષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓનું સન્માન તથા શિષ્યવૃત્તિ વિતરણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે