શ્રી વલસાડ તાલુકા પટેલ સમાજ પ્રગતિ મંડળ પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ ( ધારાસભ્યશ્રી વલસાડ ) ના નિવાસ સ્થાને સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ નું આયોજન તા. 28/10/2014 ના રોજ