પ્રથમ સર્વજ્ઞાતિ સમૂહલગ્ન ( 104 નવદંપતી) મુખ્યાસહ્યોગી : શ્રી વલસાડ તાલુકા પટેલ સમાજ પ્રગતી મંડળ 21/04/2015 સ્થ્ળ : માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિર, પીરું ફળિયા, ધમડાચી, વલસાડ -396001