ખાતમુહુર્ત વિધિ કાર્યક્રમ (શ્રી મંગુભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે ) તારીખ : 7/5/2016 - શનિવાર