20 જૂન 2015 રવિવાર, સમય : સાજે 4.00 થી 6.30, પટેલ સમાજની વાડી, તિથલ રોડ, વલસાડ